Skip to content

Sundhedshuset Viby Sj.
CVR 39671379

SUNDHEDSHUSETS DATAPOLITIK

Sundhedshuset Viby Sj. (Klinikken) er underlagt
persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a.
betyder, at Klinikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine
personoplysninger Klinikken behandler, samt hvilke rettigheder du har i
forbindelse hermed.

1. FÆLLES DATAANSVARLIGE

”Sundhedshuset Viby Sj. ApS”, CVR 39671379, Grønningen 9, 4130 Viby Sj., tlf.
81445381, klinik@sundhedshusetvibysj.dk

”Aske Fysioterapi” Ved Aske Søndergaard, CVR 35998225, Valorevej 22, 4130
Viby Sj., Tlf. 28125913

“Jordemoder Søndergaard” Ved Melisa Rhod Søndergaard, CVR 41858346,
Valorevej 22, 4130 Viby Sj., Tlf. 27830330

”Viby Fysioterapi ” ved Troels Havgaard, CVR 1659684, Osted Kirkestræde 2,
4320 Lejre, tlf. 22448473

”Bachs Sportstreatment” ved Jens Erik Bach-Pedersen, CVR 38153285,
Solsortevej 20, 4130 Viby Sj., tlf. 21450546

er fælles dataansvarlige.
Parterne har indgået en aftale, der regulerer det fælles dataansvar. Du har
mulighed for at blive gjort bekendt med det væsentligste indhold af aftalen,
såfremt du har et ønske herom. Parternes ansvarsfordeling påvirker på ingen
måde beskyttelsen af dine data eller dine rettigheder.

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL
I forbindelse med din behandling/træningsmedlemskab i Klinikken, herunder
reservation af behandlingstider, journalisering af din behandling, kontakt med
dine pårørende eller din eventuelle værge samt kontakt med andet
sundhedspersonale, eksempelvis fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, m.fl., har
Klinikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende
kategorier af oplysninger:

* Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
* Personnummer/CPR.nr.
* Helbredsoplysninger
* Oplysninger om pårørende
* Oplysninger om værger

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med
databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.
Klinikkens behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr.
artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Klinikken har i at behandle og
opbevare patientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre din
behandling/fakturering af medlemskab. Klinikken er endvidere forpligtet til at
indsamle og journalisere dine personoplysninger, herunder journalisere dine
helbredsoplysninger i en patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede
sundhedspersoners patientjournaler.

Klinikken er i forbindelse hermed forpligtet til at benytte dit CPR-nr. i
forbindelse med udfyldning af din patientjournal.
Klinikken vil endvidere behandle oplysninger om dit CPR-nr., når der er behov
for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i
forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt
læger og andet sundhedsfagligt personale, jfr. databeskyttelseslovens regler om
behandling af CPR-nr.

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER
Dine personoplysninger behandles udelukkende af Klinikken, medmindre anden
brug følger af henvendelsens natur eller behandlingens art. Dine oplysninger vil i
nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til offentlige myndigheder,
andet sundhedspersonale, herunder læger, sygeplejersker, fysioterapeuter,
fodterapeuter, jordemødre, ortopædiskomagere m.fl. samt indlejere i klinikken
og andre som Klinikken samarbejder med i forbindelse med din behandling.
Dine personoplysninger kan også blive videregivet til dine pårørende eller din
eventuelle værge. Dertil kan dine personoplysninger blive videregivet til dit
forsikringsselskab, såfremt du har en sundheds- eller sygeforsikring,
eksempelvis sygeforsikring Danmark.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere,
såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for din behandling
ved Klinikken.

Klinikken vil kun videregive dine personoplysninger jfr. ovenstående, såfremt du
forinden har afgivet et specifikt og informeret samtykke.
I forbindelse med oprettelse af din journal i Klinikkens IT-systemer, vil dine
oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til Klinikkens databehandlere
Compugroup Medical – Equus (journaliseringsprogram), Flexybox ApS
(Dørsystem), Melin Medical (faktureringssystem) samt
Gmail/Yahoo/Hotmail/one.com (mailsystem).

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER
INDSIGELSER
Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Klinikken har registreret
om dig. Ønsker du det, udleverer Klinikken en elektronisk kopi af de indsamlede
oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til
genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede
personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf
begrænset.
Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Klinikken
ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Dertil er det ulovligt
at slette eller rette indholdet af din patientjournal. Indholdet af din
patientjournal kan derfor kun ændres ved at opdatere din patientjournal med
nye oplysninger, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners
patientjournaler.

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de
personoplysninger, som er registreret om dig i Klinikken, eller (3) begrænsning
af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre
indsigelser, skal du rette henvendelse til Sundhedshuset Viby Sj.

5. DATAPORTABILITET
Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger
til en anden dataansvarlig.

6. VARIGHED AF OPBEVARING
Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 år efter den
seneste optegnelse i din patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede
sundhedspersoners patientjournaler.

7. KLAGE
Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage
indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk